Darmowa dostwa powyżej 800 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARGETTI Marta Witas, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.margetti.pl.

6.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep internetowy), bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu określający zasady zawierania Umów.

8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

11.Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie zamówionych Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty wraz z ich ilością oraz ceną.

13. Produkt - asortyment sklepu,dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana/zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy MARGETTI.PL dostępny pod adresem internetowym: www.margetti.pl, prowadzony jest przez Martę Witas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MARGETTI Marta Witas z siedzibą w Olkuszu, ul. Podgrabie 4G, 32-300 Olkusz, NIP 6372114536, REGON 123074842, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Ze sklepem internetowym MARGETTI.PL/Sprzedawcą, można kontaktować się we wszelkiego typu sprawach, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 na poniższe dane teleadresowe:

MARGETTI.Pl Marta Witas, ul. Podgrabie 4G, 32-300 Olkusz,

tel/fax .....................,

tel.kom ........................,

poczta elektroniczna e-mai .........................,

rachunek bankowy ................................................................

4. W celu poprawnego korzystania z witryny internetowej sklepu w tym do składania zamówień należy posiadać: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej e-mail, włączoną obsługę plików cookies oraz zainstalowany program FlashPlayer.

 

ZAMÓWIENIA

§ 5

Składanie zamówienia

 

1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo bez zakładania Konta po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji, w którym wymagane jest podanie danych osobowych oraz teleadresowych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres dostawy.

3. Logowanie się na założone Konto w Sklepie następuje poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji.

4. Osoba zarejestrowana, która założyła Konto na stronie Sklepu, może w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na dane teleadresowe Sklepu.

5. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie Produktu będącego w ofercie Sklepu, a następnie dodanie go do koszyka za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” oraz wybranie sposobu dostarczenia Produktów i sposobu płatności.

6. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, Klient musi wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Kupującego i Odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.

7. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przycisk “Zamawiam i płacę”.

8. Zamówienie Produktów w Sklepie wiąże się z obowiązkiem zapłaty za te Produkty.

9. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

10. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się łączna cena za zamówione Produkty oraz wybrany koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli na zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 

 

§ 8

Formy dostawy oraz płatności

 

1. Klient może wybrać metodę dostawy zamówionych Produktu z poniżej wskazanych:

1.1. Przesyłka pocztowa polecona lub przesyłka pocztowa polecona tzw. pobraniowa.

1.2. Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska tzw. pobraniowa.

1.3. Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

2.1. Płatność przy odbiorze

2.2. Płatność za tzw. pobraniem

2.3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

2.4. Płatności elektroniczne

2.5. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu oraz są wskazywane w trakcie realizacji zamówienia.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i potwierdzenie zamówienia poprzez przycisk “Zamawiam i płacę” i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Po złożeniu i potwierdzeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, stosownej wiadomości e-mail zawierającej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji.

5. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty na zasadzie przedpłaty w jakiejkolwiek formie tzn. przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w pod rygorem anulowania zamówienia przez Sprzedawcę.

6. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty w formie płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.

 

 

 

 

 

7. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty na zasadzie płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru pod rygorem anulowania zamówienia przez Sprzedawcę.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na stronie Sklepu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta oraz gotowości Produktu do odbioru, liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

11. Dostawa Produktów zakupionych w Sklepie odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

12. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna a koszty dostawy Produktów ponosi Klient.

13. W przypadku dokonania przez Klienta zakupów na kwotę powyżej 300,00 zł koszty wysyłki Produktów ponosi Sprzedawca.

14. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I REKLAMACJA

§ 10

Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Odstąpienie od Umowy, następuje poprzez złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem wskazanego 14 dniowego terminu.

 

 

 

 

4. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail poprzez przesłanie oświadczenia na dane teleadresowe Sprzedawcy wskazane w §2.

5. Konsument może skorzystać z formularza Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który został zamieszczony na końcu niniejszego Regulaminu i jest zgodny ze wzorem formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona niezwłocznie po otrzymaniu Produktu z powrotem od Konsumenta lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produkt przed jego upływem.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

§ 11

Reklamacja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca zobowiązuje sie dostarczyć Klientowi rzecz zdatną do umówionego użytku i wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

4. Reklamację można zgłosić w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na podane w niniejszym Regulaminie dane teleadresowe Sprzedawcy.

5. W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien zwięźle opisać wadę Produktu, datę oraz okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądania Klienta związane z powstałą wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania, a jeśli nie uczyni tego w zakreślonym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za zasadne.

7. Towary odsyłane przez Klienta w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie.

   

 

§ 12

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być osoby i firmy realizujące procedurę dostarczenia przesyłki na zlecenia Sprzedawcy oraz realizujące procedurę płatności za zakupione Produkty.

4. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Odmowa Klienta podania danych osobowych wymaganych w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie, skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135).

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu następuje w terminie 7 dni od daty powiadomienia Klienta posiadającego zarejestrowane konto w Sklepie.

3. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić m.in. poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej w chwili logowania sie Klienta lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie rejestracji Konta.

4. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może usunąć Konto i zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.